Dokumenti

Spoštovani!

Za uspešno sodelovanje in razvoj nevladnega sektorja pripravljamo vsebine programov skupnega razvoja in delovanja NVO v upravni enoti ter konkretne splošne akte sodelovanja za razvoj javnega dela in socialnega podjetništva med občino in NVO ter drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju določene občine. Pri pripravi teh dokumentov sodelovanja je potrebno upoštevati obstoječo pravno regulativo in razvojne dokumente, kot primer:

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB1)
Zakon o zavodih (ZZ)
Strategijo razvoja socialnega podjetništva
Strategijo razvoja nevladnega sektorja
Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
Program ukrepov za dosego ciljev razvoja socialnega podjetništva
Socialno podjetništvo in MGRT
…in druge uradno sprejete dokumente skupnega razvoja

Evidenca socialnih podjetij v RS

Zakon o stvarnem premoženju RS in LS

“Kdor sodeluje, ta napreduje”!
Veliko uspeha in tvornega sodelovanja za skupno dobro!