Skupnost za razvoj

CLLD – razvoj, ki ga vodi skupnost

V skupnosti za razvoj si prizadevamo za izvajanje pristopa CLLD, ki spodbuja partnerstva, čez-sektorsko sodelovanje in s tem večje možnosti vključenosti nevladnih organizacij pri lokalnem razvoju.

Osnovna načela lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost povezuje ljudi, ki imajo določene skupne potrebe in se soočajo s skupnimi potrebami in izzivi. Omogoča jim, da sami oblikujejo strategije lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) in izbirajo projekte, kar predstavlja osnovno načelo in hkrati največjo prednost tega pristopa.

V primerjavi z drugimi t.i. »klasičnimi« pristopi lokalnega razvoja, kjer so ljudje zgolj pasivni uporabniki politike, pri pristopu CLLD postanejo aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju.

Vključevanje ljudi v »skupno ustvarjanje« razvojne politike ima naslednje prednosti:

  • Lokalno prebivalstvo, ki pogosto zavira izvajanje politike lahko z vključevanjem postane del rešitve.
  • Izkušnje lokalnega prebivalstva lahko skupaj s stališči drugih zainteresiranih deležnikov na območju pripomorejo k temu, da se politika bolje prilagodi dejanskim potrebam.
  • Vključevanje lokalnega prebivalstva v proces, krepi človeški potencial za delovanje in sprejemanje konstruktivnih rešitev.
  • Aktivna vloga prispeva h krepitvi lokalne identitete ter daje občutek za skupne aktivnosti in odgovornosti.
  • Enakopravno sodelovanje med partnerji ustvarja povezanost in zaupanje med ljudmi, podjetniki, javnimi institucijami in sektorskimi interesnimi skupinami na lokalnim nivoju. Vse te prednosti postavljajo temelj za doseganje konkretnih rezultatov. Vse javne institucije bi morale na tak način vzpostaviti zaupanje z lokalnim prebivalstvom in jih aktivno vključiti reševanje problemov.

Pristop CLLD spodbuja povezovanje med sektorji in sodelujočimi na opredeljenem območju na način, ki ima multiplikativne učinke na lokalni razvoj in posamezne razvojne programe. Zato se na SLR ne sme gledati kot na celoto ločeno od drugih programov, ampak predstavljajo orodje, ki prispeva k izboljšanju rezultatov nacionalnih in regionalnih programov. SLR pogosto rešujejo vprašanja, ki so značilna za neko lokalno skupnost, kot so npr. brezposelnost, ribištvo, klimatske spremembe, varstvo okolja in ohranjanje narave, nezadovoljstvo mladih, slabo razvite osnovne storitve ipd.

Prednost pristopa CLLD je da se z vključitvijo vseh zainteresiranih in različnih politik celovito rešujejo problemi na lokalnem nivoju. Na ta način je mogoče preseči ovire med:

  • različnimi institucijami lokalne samouprave,
  • javnimi, zasebnimi in nevladnimi organizacijami,
  • lokalnimi in državnimi institucijami,
  • področji, ki zaostajajo v razvoju in razvitimi področji.

Pristop CLLD je usmerjen v inovacije in doseganje trajnih rezultatov.

Prvi korak običajno vključuje izgradnjo zmogljivosti in drugih virov lokalne skupnosti, ki prevzame pobudo za reševanje problemov na nekem območju. V okviru CLLD se lahko izvajajo manjši infrastrukturni projekti, ki so predpogoj za inovacije in nadaljnji razvoj. Vključuje tudi sodelovanje lokalnega prebivalstva, ki ima lahko različne poglede izzive oziroma potrebe nekega območja. S pomočjo CLLD se lahko izvajajo tudi različni pilotni projekti, ki se v primeru, da so uspešni lahko vključijo tudi v druge tradicionalne ukrepe razvojnih politik.

Več o izvajanju pristopa CLLD v Sloveniji si preberete v smernicah tukaj.

Pristop CLLD je del kohezijske politike EU, o osnovnih elementih si preberite tukaj.

 

Posted in Uncategorized.

Dodaj odgovor