Razpis za nevladne organizacije

Javni razpis za NVO s področja okolja

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017. Rok za prijavo: 3.6.2016

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

  1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizko-ogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, preprečevanje odpadkov, zelena javno-finančna reforma, okolje in razvojno sodelovanje, obnovljivi viri energije, kakovost zraka, učinkovita raba virov, trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, snovna učinkovitost, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, okoljsko upravljanje podjetij in organizacij, okoljsko označevanje izdelkov in storitev, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj;
  1. ohranjanja narave, in sicer na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti na podlagi Programa upravljanja območij NATURA 2000b za obdobje 2015-2020.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.  Vir (tukaj)

Posted in Uncategorized.