Javni razpis za so.p.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ

ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ IN MLADINSKIH ZADRUG

V LETIH 2016-2018

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi:

»Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« in prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju navedene prednostne naložbe, ki je »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR
• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR,
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.

Rok za prejem ponudb:  15.07.2016

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Cilji javnega razpisa za izbor operacij so zlasti:

  • spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;
  • spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu:
  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;
  • povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;
  • povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Obveščanje

Ministrstvo bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije. Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Več informacij (MGRT – tukaj)

Posted in nevladne org., podjetništvo, razvoj, Uncategorized.